Algemeen

/

Kortingen

Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor alle kortingsacties en coupons die Cinekid, eventueel in samenwerking met derden, (digitaal) uitgeeft.

Voorwaarden voor alle actie, bonnen of coupons, uitgegeven als gedrukt medium of digitaal:

  • Niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen,
  • Op de bon, voucher of de betreffende actiepagina staan de specifieke voorwaarden van de actie vermeld,
  • Niet geldig voor Masterclasses,
  • Niet inwisselbaar voor geld,
  • Wijzigingen, prijzen en fouten onder voorbehoud.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET EVENEMENT ‘CINEKID FESTIVAL’, GEORGANISEERD DOOR STICHTING CINEKID. STATUTAIR GEVESTIGD TE KATTENBURGERSTRAAT 5 GEBOUW 003G, 1018 JA AMSTERDAM, VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangstickets. Door verkrijging en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1.2 Cinekid hanteert een bezoekersreglement. De koper verklaart zich door het kopen van het ticket ook op voorhand met die huisregels akkoord.

2. Ticketing

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de koper van een ticket komt tot stand nadat de koper een boeking voor één of meer tickets heeft geplaatst. Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De organisatie verschaft de tickets voor het betreffende evenement.

2.2 Gekochte kaarten worden niet teruggenomen en vallen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

2.3 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld online betaling kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen.

2.5 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets op enige wijze te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets;

2.6 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen.

2.7 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de koper om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

2.8 Bij vragen of problemen met betrekking tot het online bestellen van tickets kan contact opgenomen worden met de helpdesk via service@cinekid.nl.

3. Verzending 

3.1 De organisatie zal direct na aankoop van tickets online de e-tickets versturen naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutief ingevoerde gegevens van de koper waardoor ontvangst van de bestelde tickets niet mogelijk is. 

3.2 Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de koper te worden gecontroleerd op juistheid. Foutief geprinte of anderszins onjuiste tickets kunnen worden vervangen indien deze door de koper tijdig geretourneerd worden met een schriftelijke omschrijving van het euvel.

3.3 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de koper om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

4. Toegang

4.1 Slechts een geldig ticket of munt geeft toegang tot de verschillende betaalde programmaonderdelen van het evenement.

4.2 Personen jonger dan 18 jaar verkrijgen alleen toegang tot de betaalde programmaonderdelen indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder. De organisatie is bevoegd om personen bij binnentreden om een legitimatie te vragen. Bij de schoolvoorstellingen is toegang en legitimatie geregeld met begeleiders en onderwijzers volgens de regels van de school.

4.3 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, professionele videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn alleen toegestaan met een persaccreditatie en/of persticket.

4.4 Het is niet toegestaan om geluids- of beeldopnamen te maken van film-, televisie of soortgelijke vertoningen tijdens het festival. Bij overtreding behoud de organisatie zich het recht om het materiaal in te nemen of te wissen. 

4.5 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: glaswerk, alcoholhoudende dranken, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

4.7 De organisatie is bevoegd personen die een in dit artikel genoemd gebod of verbod overtreden de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen zonder recht op restitutie van het betaalde entreegeld.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Bezoekers betreden het festivalterrein en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie van het festival is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.

5.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor afwijkingen in het programma. Voorts is de organisatie niet verantwoordelijk voor de inhoud van programmaonderdelen.

6. Overmacht

6.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van genodigden, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc..

6.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.

7. Overige Bepalingen

7.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen.

7.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Cinekid is niet verantwoordelijk voor openbaar gemaakt materiaal van andere bezoekers en partijen. Indien er bezwaar is tegen publiek gemaakt foto- en filmmateriaal door Cinekid, kan er in principe altijd per mail aan marketing@cinekid.nl gevraagd worden de foto te verwijderen met een beroep op de privacy rechten van het kind. Het verwijderen van de door Cinekid gebruikte foto- en filmmateriaal zal binnen tien werkdagen gebeuren.

7.3 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit de Cinekid Special, dagkrant, posters en andere drukwerken.

7.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.

7.5 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

7.6 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein vuur(tjes) te maken e/o commerciële activiteiten te verrichten, e/o zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

7.7 De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen als men zich niet aan deze regels houdt of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt. In het algemeen is daar sprake van als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt.

8. Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bekijk onze bezoekersreglementen op deze pagina.